Stand van zaken rekenen VO

Minister Slob heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. de toekomst van rekenen in het voortgezet onderwijs.

 

Wet- en regelgeving afschaffen rekentoets en schoolexamen rekenen

Op 6 december 2019 is het wetsvoorstel over de afschaffing van de centrale rekentoets in het VO weer bij de Kamer ingediend. Daarnaast bevat het wetsvoorstel een grondslag voor het schoolexamen rekenen voor leerlingen die examen doen zonder wiskunde.
De minister verzoekt de Kamer om spoedige behandeling om z.s.m. duidelijkheid te kunnen scheppen.
Het wetsvoorstel, het negatieve advies van de Raad van State en overige relevante Kamerstukken in deze procedure vindt u hier: Wetsvoorstel afschaffing rekentoets

De reactie van PReVO hierop vindt u onderaan deze pagina.

 

Handreiking schoolexamen rekenen (voor leerlingen zonder wiskunde)

Om scholen te ondersteunen bij het vormgeven van het schoolexamen rekenen voor leerlingen zonder wiskunde is een handreiking opgesteld door SLO. De handreiking bevat onder meer informatie over de referentieniveaus, verschillende scenario’s voor het opnemen van rekenen in het Programma van Toetsing en Afsluiting, het samenstellen van een toets en de kwaliteit van een schoolexamen.
De handreiking vindt u hier: Handreiking schoolexamen rekenen

 

Vakvernieuwing vmbo wiskunde in relatie tot de integrale curriculumherziening

In januari 2020 start een vakvernieuwingscommissie wiskunde vmbo met een vakvernieuwingstraject. Deze commissie bestaat uit vakdidactici, leerplankundig experts, leraren en mensen uit de NVvW en het curriculum.nu-ontwikkelteam rekenen en wiskunde. Voor het integreren van rekenen in andere vakken dan wiskunde zijn er reeds via het Platform Rekenbewust Vakonderwijs voorbeelden voor scholen beschikbaar.

 

 

De brief die PReVO stuurde aan de Eerste Kamer, naar aanleiding van het eerste wetsvoorstel:


«